Skip to main content

WYSTAWA W WITRYNIE
Galeria Scena Otwarta UAP
ul. Ratajczaka 20, Poznań

Kobiety owiane legendami, z przypisanymi heroicznymi bądź makabrycznymi czynami. Czy może coś łączyć te postacie o tak skrajnych życiorysach? 
Z pewnością doświadczenie braku miłości, niewytłumaczalnej tęsknoty i samotności. One podejmowały decyzje, odpowiadały na braki swojej duszy, goniły za niewytłumaczalną tęsknotą. One do dzisiaj są kreowane przez społeczeństwo naroślą legend, hiperbolizacji, osądów. Naroślą, która obdarła je z ludzkości. Wywołują fascynację, sensację, stawiane są na piedestałach lub skrywane w archiwach.Jaki wielki musi być ciężar doświadczeń aby podjąć się heroizmu lub morderstwa? 
Dlaczego doświadczając ciężaru egzystencjalnego były w tym wszystkim osamotnione? Gdy sam nie posiadasz, możesz jedynie zabierać lub dawać nie ze swojej studni. 

Martyna Wojciechowska jest studentką drugiego roku drugiego stopnia na kierunku Grafika Warsztatowa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Realizacja liczy 10 portretów 35×25 z opisami, zostały wykonane w technice sitodruku w I Pracowni Grafiki prof. dr hab. Andrzeja Bobrowskiego na Instytucie Sztuk Wizualnych Wydziału Artystycznego w Zielonej Górze, gdzie autorka ukończyła studia licencjackie. 

Czas trwania wystawy:
22 – 26.11.2020


[ENG]

WINDOW DISPLAY EXHIBITION 
Due to the current pandemic situation, all exhibitions and gallery visits have been canceled.

Women enfolded with legends, defined by heroic or gruesome acts. Is there anything that can connect these characters, with such extreme ways of living?
It is certain, that the lack of experience with love, indescribable longing, and loneliness. They made decisions, answered the emptiness placed within their soul, chased after the incomprehensible feeling of missing something. To this day, they are being created by society with the outgrowth of legends, hyperbolizing, and judgment. The outgrowth, which has torn them from their humanity. They induce fascination and sensation. They are being placed on pedestals or hidden in archives.How big must the weight of experience be, to undertake heroism or murder?Why were they alone while experiencing the existential burden?If you do not own, you can only give or take from a well, that does not belong to you.

Martyna Wojciechowska is a student of the first year of the MA degree studies at Graphic Arts at the University of Arts in Poznań. The exhibition consists of ten portraits 35×25 with descriptions, which have been made with the screen printing technique in the I Graphic Workshop under the supervision of Professor Andrzej Bobrowski in the faculty of Arts, at the Institute of Visual Arts Education in The College of Pedagogy in Zielona Gora, where the artist has graduated her BA degree studies.

Translation: Weronika Zięba
Exhibition duration: 22 – 26.11.2020


[UK]

ВИСТАВКА В ВІТРИНІ
У зв’зку з пандемією усі урочисті відкриття та походи в галереї залишаються відміненими.
Жінки, оповиті легендами, з приписуваними до них героїчними або ж жахаючими вчинками. Чи може щось поєднувати ці постаті з такими в край різними біографіями? Безумовно, досвід браку любові, незрозуміла туга та самотність.
Вони приймали рішення, реагували на вади своєї душі, переслідували незрозумілу тугу. Донині вони формуються суспільством із збільшенням легенд, гіперболізацією
та судженнями. Наростами, котрі позбавляють їх людяності.Вони викликають захоплення і бурю відчуттів, ставляться на п’єдестали або ховаються в архівах.Яким величезним повинен бути тягар досвіду, щоб наважится на героїзм чи вбивство?
Чому, переживаючи екзистенційний тягар, вони у всьому цьому були самотні?Коли сам немаєш, єдине що залишається, це брати або давати не з власного колодязя.

Мартина Войцєховська – студентка другого року магістратури на відділі Художньої Графіки в Художньому Університеті в Познані.  
Проєкт складається з 10 портретів розміром 35х25 з описами, виконані в техніці ситодруку в 1-й Графічній майтерні проф. доктор хаб. Анджея Бобровського в Інституті Візуальних Мистецтв на Факультеті Мистецтв у Зеленій Горі, де авторка закінчила ступінь бакалавра.

Переклад: Склярська Ольга
Термін виставки: 22 – 26.11.2020


  • Author: Agata Tratwal
  • Published on: 19.11.2020, 14:30
  • Last edit: 09.12.2022, 13:10