Skip to main content

Serdecznie zapraszamy na wystawę dr. Filipa Wierzbickiego-Nowaka

Terytoria/Territories

w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

Wernisaż/Exhibition opening: 09.09.2021 godz. 18:00

Czas trwania wystawy/Duratin of the exhibition: 10.09 – 03.10.2021

Kurator/Curator: Stanisław Małecki


Niektóre wspomnienia zostają z nami na długo, wracają w różnych momentach naszego życia, stale o sobie przypominając. Inne mogą być bardzo ulotne. Czasem na nowo odżywają jedynie pod wpływem jakiejś informacji z mediów lub opowieści kogoś, kto daną chwilę przeżywał wraz z nami. Wtedy nasza pamięć może zmienić swój kształt, zostać uformowana przez zasłyszaną skądinąd historię. Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się również o zjawisku fałszywych wspomnień. Mówimy o nim kiedy dana osoba, a nawet grupa osób, jest przekonana, że jakaś sytuacja się wydarzyła, choć tak naprawdę nigdy nie miała miejsca. Dlaczego więc pamięć bywa tak zwodnicza?

Odpowiedzi na to pytanie szuka Filip Wierzbicki-Nowak. Prezentowane na wystawie zapiski osobistych wspomnień artysty stają się próbą wizualnego przedstawienia struktury pamięci.

Obrazy i obiekty twórca konstruuje za pomocą warstw. Silna staje się w nich relacja pomiędzy barwnymi plamami, nanoszonymi odręcznymi notatkami i splotami linii, wyznaczającymi kształty i kontury przedmiotów oraz osób. W każdym z prezentowanych cykli to właśnie rodzaj linearnego rysunku, budowanego za pomocą różnych materiałów, kształtuje wrażenie przestrzenności i staje się negatywowym odbiciem widzialnej rzeczywistości. Linie te, oglądane z różnych perspektyw, zdają się wręcz wibrować i oddawać wrażenie ruchomego obrazu – poszatkowanego i fragmentarycznego wspomnienia lub marzenia sennego.

Część obrazów przypomina wizerunki kartograficzne – niczym mentalne mapy wspomnień. Stąd też tytułowe terytoria, odnoszące się do pamięci autora. Stanowią je zarówno miejsca realne, jak i takie, które nie mają wyraźnej granicy w czasie i przestrzeni. Nie są jednak obszarami wyłącznie osobistymi. Artysta chce dzielić je wraz z widzami, zastanawia się jak wiele odróżnia pamięć indywidualną od kolektywnej.


Some of our memories remain with us for a long time, they come back at very different moments in our lives, constantly making themselves felt. Other memories can be very fleeting. Sometimes they are revived under the influence of some information from the media or a story from life of someone who experienced it with us and is retelling it to us from his or her perspective. In moments like those our memory can change its shape, be formed by history heard from elsewhere. Recently, more and more attention has been paid to the phenomenon of false memories. We talk about it when a person, or even a group of people, is convinced that some situation took place, even though it never really happened. So why our memory is so deceptive?

Filip Wierzbicki-Nowak is seeking for the answer to this question. The notes of the artist’s personal memories presented at the exhibition become an attempt of visual representation of the structure of memory.

The author constructs presented images and objects using layers. There is such a strong relationship between the colored patches, handwritten notes and weaves of lines delineating the shapes and contours of objects and people. In each of the presented cycles, a kind of linear drawing, built with the use of various materials, shapes the impression of spatiality and becomes a negative reflection of the visible reality. When viewed from different perspectives, these lines seem to vibrate and convey the impression of a moving image – a fragmented and partitive memory or dream.

Some images at the exhibition resemble cartographic images – similar to mental maps of memories. Hence the eponymous territories, referring to the author’s memory. They are both real areas and places that do not have a clear boundary in time and space. However, they are not only personal spaces. The artist wants to share them with the audience, and wonders how much distinguishes individual from collective memory.


  • Author: Agata Tratwal
  • Published on: 02.09.2021, 11:33
  • Last edit: 09.12.2022, 13:10