Skip to main content

WYSPA
galeria ABC
ul.Koszalińska 15
02.06.2022 godz. 19:00

Wystawa Pracowni Filmu Eksperymentalnego I
prof. Izabella Gustowska
mgr Izabela Sitarska
Katedra Intermediów
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Artystki i Artyści:
Gosia Ciesielska
Ziemowit Dąbrowski
Mikołaj Dziurzyński
Basia Sabina Gryczan
Kasia Kałaniuk
Olga Kucel
Irina Motroc
Laura Radzewicz
Andrzej Staniek
Bona Stanulewicz
Martyna Tokarska / Natalia Nadworna
Ula Urban
Julka Walkowiak
Wojtek Wawrzyniak
Klara Woźniak
Julia Woronowicz

“WYSPA, a właściwie archipelag wysp.
Świat zawirował, pandemia, wojny, kryzys ekonomiczny, wędrówki ludów. Ten trudny czas sprzyjał, czy może bardziej wymuszał poszukiwanie własnej wyspy. Nagle te miejsca istniejące i wyimaginowane stały się codzienną rzeczywistością stanów prawdy i fikcji… Mamy więc różne wyspy, które były miejscem schronienia, ale i miejscem marzeń, miejscem twórczych zmagań w izolacji, ale też rozmów w naszej plemiennej wspólnocie.
Odnajdziemy w realizacjach młodych artystek i artystów oazę spokoju, niebezpieczny stan wyjątkowy, informację o cyfrowym nadzorze, permanentnym monitoringu, zagmatwanym świecie sztuki, skrywanej seksualności, anorektycznym głodzie, pamięci miejsc, ślady buntu, ironii,
ale i spontanicznej radości.
Niezależnie od wszystkich doświadczeń prywatnych przeniesionych w obszar sztuki- zacytuję amerykańską eseistką Rebeccą Solnit ważne jest współtworzenie 
” konstelacji trzech gwiazd , którymi są; ciało , wyobraźnia i 
szeroki świat. “
IG


EN

ISLAND
ABC gallery
15 Koszalińska Street
02.06.2022 at 7:00 p.m.

Artists and Artists:
Gosia Ciesielska
Ziemowit Dąbrowski
Mikołaj Dziurzyński
Basia Sabina Gryczan
Kasia Kałaniuk
Olga Kucel
Irina Motroc
Laura Radzewicz
Andrzej Staniek
Bona Stanulewicz
Martyna Tokarska / Natalia Nadworna
Ula Urban
Julka Walkowiak
Wojtek Wawrzyniak
Klara Woźniak
Julia Woronowicz

The exhibition of the Experimental Film Studio I
prof. Izabella Gustowska
Izabela Sitarska, MA
Intermedia Department,
University of Arts
them. Magdalena Abakanowicz in Poznań

“ISLAND, or rather an archipelago of islands.
The world has turned, pandemic, wars, economic crisis, migration of peoples. This difficult time was conducive to, or perhaps more forcing, the search for one’s own island. Suddenly, these existing and imaginary places became the everyday reality of states of truth and fiction… So we have various islands that were places of refuge, but also places of dreams, places of creative struggle in isolation, but also of conversations in our tribal community.
In the works of young artists, we will find an oasis of peace, a dangerous state of emergency, information about digital surveillance, permanent monitoring, a confusing world of art, hidden sexuality, anorexic hunger, memory of places, traces of rebellion, irony,
but also spontaneous joy.
Regardless of all private experiences transferred into the field of art – I quote the American essayist Rebecca Solnit, it is important to co-create
“The constellation of the three stars that they are; body, imagination and
wide world. “

  • Author: Piotr Grzywacz
  • Published on: 30.05.2022, 13:06
  • Last edit: 09.12.2022, 13:10