Skip to main content

INTERNATIONAL ART EVENT «VOLNANOVA» covers the heroic resistance of the Ukrainian nation against the Russian invaders in the Russia–Ukraine war and also the future prosperity of Ukraine. The organizer is the cultural and art community of Ukraine. The event is open to professional artists, designers, and art students The aim of the event: to join forces with the rest of the cultural and educational community in a united cultural and information front against the Russian aggression; to draw the attention of the civilized world to the issue of war; to support the high morale of Ukrainian nation with the event in a cultural field.

The objectives:

 • to produce vivid imagery, visual messages, and mix-media in order to highlight the idea of freedom of the nation, its right to self-identification and preservation of peace globally, 
 • to contribute to the development of the national identity of Ukraine, 
 • to highlight the issue of perception of the tragedy of genocide,
 •  to immortalize the heroic deeds and self-sacrifice of Ukrainians, 
 • to enrich the historical and cultural memory about the defenders of Ukraine and about those who perished in the Russia–Ukraine war, 
 • to visualize the images of future revival and prosperity of Ukraine, 
 • to enact young people’s agency, their will to participate in social and cultural life on the international level; – to undermine the informational propaganda of the enemy state and its morale.

Sections ART: painting, animation, illustrations, photography, mix-media, etc. 

Sections DESIGN: posters, motion graphics, typography, experimental design, etc. 

Conditions for participation. The event is open to professional artists, designers, and students of art educational institutions. The participants should submit an application (optionally) and send their artworks with a short description (concept) to: art.museum.design@ukr.net (this is also an email for communication). 

The attached file should be in jpg or TIFF formats (the actual size of an artwork should be the А1 page, 594 × 841 mm), 300 dpi. 

The event is open to the artworks created both individually and collectively. The number of submitted artworks is unlimited. The submitted artworks will be presented on the Facebook and Instagram pages of the Ukrainian museums and in other media. The exhibition will be held right after the victory at the exhibition hall of the museum. 

In addition, the catalog will be issued. 

Participation is free of charge Official languages: Ukrainian, English.

APPLICATION DEADLINES: none. Venue: one of the leading art museums of Ukraine. 

The organizing committee of the event will publicize the names of the organizers, curators, and participating artists right after the Victory!

MIĘDZYNARODOWE WYDARZENIE ARTYSTYCZNE «VOLNANOVA» obejmuje heroiczny opór narodu ukraińskiego przeciwko rosyjskim najeźdźcom w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, a także przyszły dobrobyt Ukrainy.  Organizatorem jest społeczność kulturalna i artystyczna Ukrainy. Wydarzenie jest otwarte dla profesjonalnych artystów, projektantów i studentów sztuki Cel wydarzenia: połączenie sił z resztą społeczności kulturalnej i edukacyjnej w zjednoczonym froncie kulturalnym i informacyjnym przeciwko rosyjskiej agresji; zwrócenie uwagi cywilizowanego świata na kwestię wojny; wspieranie wysokiego morale narodu ukraińskiego poprzez wydarzenie w dziedzinie kultury.

Cele:

 • tworzenie żywych obrazów, przekazów wizualnych i mieszanek mediów w celu podkreślenia idei wolności narodu, jego prawa do samoidentyfikacji i zachowania pokoju na całym świecie, 
 • przyczynianie się do rozwoju tożsamości narodowej Ukrainy, 
 • zwrócenie uwagi na kwestię postrzegania tragedii ludobójstwa,
 •  uwiecznić bohaterskie czyny i poświęcenie Ukraińców, 
 • wzbogacenie pamięci historycznej i kulturowej o obrońcach Ukrainy i o tych, którzy zginęli w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, 
 • wizualizacja obrazów przyszłego odrodzenia i dobrobytu Ukrainy, 
 • wprowadzenie w życie sprawczości młodych ludzi, ich woli uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym na szczeblu międzynarodowym; – podważenie propagandy informacyjnej wrogiego państwa i jego morale.

Sekcje SZTUKA: malarstwo, animacja, ilustracje, fotografia, mix-media itp. 

Sekcje PROJEKTOWANIE: plakaty, animacja, typografia, projektowanie eksperymentalne itp. 

Warunki uczestnictwa.  Wydarzenie jest otwarte dla profesjonalnych artystów, projektantów i studentów instytucji edukacyjnych sztuki. Uczestnicy powinni złożyć wniosek (opcjonalnie) i przesłać swoje prace z krótkim opisem (koncepcją) na adres: art.museum.design@ukr.net (jest to również e-mail do komunikacji). 

Załączony plik powinien być w formacie jpg lub TIFF (rzeczywisty rozmiar kompozycji powinien wynosić 1 stronę А, 594 × 841 mm), 300 dpi. 

Wydarzenie jest otwarte na dzieła sztuki tworzone zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Liczba nadesłanych prac jest nieograniczona. Nadesłane prace będą prezentowane na facebookowych i instagramowych stronach ukraińskich muzeów oraz w innych mediach. Wystawa odbędzie się zaraz po zwycięstwie w sali wystawowej muzeum. 

Ponadto zostanie wydany katalog. 

Udział jest bezpłatny Języki urzędowe: ukraiński, angielski.

TERMINY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: brak. Miejsce: jedno z wiodących muzeów sztuki Ukrainy. 

Komitet organizacyjny wydarzenia tuż po Zwycięstwie poda do publicznej wiadomości nazwiska organizatorów, kuratorów i artystów biorących udział w wydarzeniu!


 • Author: Agata Tratwal
 • Published on: 13.06.2022, 16:02
 • Last edit: 09.12.2022, 13:10